Vývoj verzie 1


Súbory na stiahnutie (pre registrovaných používateľov) :

Verzia 1.36  (6. apríl 2018)

 • tlačová zostava GDPR pre tlač informácií o obchodnom partnerovi a pripojených dokladoch
 • anonymizácia obchodného partnera
 • skin "Material Paper"
 • drobné úpravy a opravy

Verzia 1.35  (23. september 2017)

 • tlačová zostava "Etikety" pre DYMO Printer
 • pečiatka na tlačovej zostave "Upomienka"
 • skin "Jeans"
 • zobrazovanie/skrývanie stĺpcov v tabuľke položiek v doklade

Verzia 1.34  (8. september 2016)

 • nastavenie stĺpcov tabuliek
 • zobrazenie kontaktných údajov v okne "Obchodní partneri"
 • dátum na tlačovej zostave "Zoznam dokladov a ich úhrad"
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.33  (31. august 2016)

 • tlač IČ DPH na dokladoch pre zahraničných obchodných partnerov aj v prípade neplatiteľa (čiastočného platiteľa) DPH (§7,§7a)
 • tlačová zostava "Doklad s výdavkovým pokladničným dokladom"
 • tlačová zostava "Doklad s čiarovými kódmi"
 • možnosť filtrovať doklady naraz až podľa troch špecifikácií
 • možnosť vytvorenia "textového" dokladu bez DPH aj v prípade platiteľa DPH (napr. kvôli prenesenej daňovej povinnosti)
 • vyfiltrovanie dokladov uhradených až po dátume splatnosti
 • vylepšené zobrazenie vo Windows s nastaveným väčším písmom (DPI)
 • skin "AlterMetro 2016"
 •  text "Neplatca DPH" zmenený na "Neplatiteľ DPH"
 • zadanie dátumu pri otváraní tlačovej zostavy "Faktúra s pokladničným dokladom"
 • zobrazenie položiek dokladu bez priradeného obchodného partnera
 • názov sprostredkovateľa pri editácii dokladu a exporte dokladov
 • meno prihláseného používateľa v päte tlačových zostáv
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.32  (28. január 2016)

 •  tlačová zostava "Zoznam dokladov + zisk"
 • skin "Windows 10"
 • skin "Notes Plastic"
 • názov v tlačovej zostave "Položky dokladu a ich hodnota"
 • tlač čiarových kódov na etiketách k sortimentu
 • cena položky importovaného dokladu na "skladovej karte"
 • presun obce do iného štátu
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.31  (8. apríl 2015)

 •  pridávanie, editácia a vymazávanie záznamov v tabuľkách pomocou kláves +/*/-
 • import dokladu
 • možnosť zadania čísla účtu a kódu banky do prijatých dokladov, ktoré treba uhradiť
 • hromadný príkaz na úhradu
 • kontrola IČ-DPH pomocou systému VIES
 • formálna kontrola IČO
 • možnosť priradiť ku každému dokumentu odkaz na externý súbor (prílohu)
 • možnosť priradiť ku každej položke sortimentu 2 odkazy na externé súbory (prílohy)
 • rýchle vyhľadávanie podľa názvu aj PSČ (v zozname štátov a obcí)
 • tlačová zostava "Doklad s prispôsobiteľnou výškou"
 • abecedné zoradenie tlačových zostáv
 • 2 nastaviteľné farby pre zvýraznenie údajov (názov, dátumy, suma k úhrade) pri tlači dokladov
 • nastaviteľný zoznam konštantných symbolov
 • možnosť výberu konštantného symbolu v doklade zo zoznamu
 • možnosť využitia externej PDF tlačiarne
 • možnosť vytvorenia prenosnej verzie programu (Portable)
 • pri kopírovaní dokladu program pridá do textu pre rekapituláciu aj DPH z pôvodného dokladu
 • pri kopírovaní dokladu voliteľne skopíruje aj texty z pôvodného dokladu
 • posúvanie grafu príjmov a výdavkov (pre lepšiu prehľadnosť je zobrazených max. 12 mesiacov)
 • pri importe existujúcich položiek sortimentu budú tieto editované, nie preskočené
 • nový typ "Objednávky" 
 • pôvodný typ "Objednávky" premenovaný na "Prijaté objednávky"
 • zlepšený prístup k typom dokladov
 • abecedne zoradené typy dokladov
 • prenos skupín obrázkov do novej databázy
 • filter dokladov - neuhradené po splatnosti
 • ostatné drobné opravy a úpravy 

Verzia 1.30  (8. september 2014)

 • LICENCIA je od tejo verzie viazaná na používateľa a nie počítač . Ak ste ešte nedostali mailom nový licenčný súbor, napíšte nám, prosím. 
 • prechod do novej databázy 
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.21  (31. máj 2014)

 • v úvodnom okne sa automaticky zvolí databáza, ktorá bola otvorená pri predchádzajúcej práci s programom
 • rozdelenie obrázkov do skupín
 • možnosť výberu viacerých obrázkov pre ich hromadné pridanie do evidencie
 • zmena licenčného systému (kredity)
 • editácia bankového účtu dodávateľa pri nastavenej maďarčine vo Windows 

Verzia 1.20  (10. marec 2014)

 • individuálny filter pre každý typ dokladu
 • zapamätanie nastavených filtrov
 • možnosť nastavenia šírok stĺpcov v tabuľkách
 • zapamätanie nastavených šírok stĺpcov v tabuľkách
 • export tabuľkových údajov z tlačových zostáv do textového súboru CSV
 • import slovníka s voliteľným prepísaním existujúcich údajov
 • možnosť zakázať užívateľovi editáciu a mazanie dokladov, ktoré vytvorili iní užívatelia
 • pomocná kalkulačka DPH pri zadávaní platby
 • možnosť preddefinovať jazyk dokladu pre každého obchodného partnera
 • bankový účet obchodného partnera
 • pri kopírovaní dokladu je možné určiť, či majú mať jeho položky vplyv na zásobu
 • prepočítanie dátumu splatnosti po zmene dátumu vyhotovenia dokladu
 • preklad popisných údajov všetkých typov dokladov po zmene aktuálneho jazyka programu
 • tlačová zostava “Katalóg” (cena bez DPH, export do PDF)
 • tlač rekapitulácie dokladu v oboch menách
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.19  (8. január 2014)

 • skiny iOS4, Longhorn a Notes Wood
 • automatická aj manuálna kontrola a sťahovanie nových verzií programu
 • možnosť zadať dodávateľa pre každú položku sortimentu
 • filtrovanie sortimentu podľa dodávateľa
 • tlačová zostava “Zoznam položiek sortimentu” s prehľadom chýbajúceho a rezervovaného množstva
 • zápis hodnoty (skladovej ceny) do každej položky dokladu
 • voliteľný automatický výpočet zisku pre každý typ dokladu
 • tlačová zostava “Položky dokladu a ich hodnota”
 • možnosť zapísať k dokladu aj číslo iného dokladu (napr. zálohovej alebo dodávateľskej faktúry a pod.)
 • kontrola duplicity čísla iného dokladu
 • nastaviteľná zložka pre automatické zálohy databázy
 • nastaviteľný popis dátumu č.1
 • export a import slovníka
 • kontrola zadaného čísla účtu (IBAN)
 • kópia slovníka pri prechode do novej databázy
 • tlačová zostava “Katalóg sortimentu”
 • zadávanie zápornej zľavy (prirážky) pre obchodného partnera
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.18  (28. február 2013)

 • chyba v názve dodacieho listu k faktúre

Verzia 1.17  (27. február 2013)

 • možná chyba pri spúšťaní programu spôsobená najnovšou verziou skinov

Verzia 1.16  (26. február 2013)

 • nezávislé nastavenie parametrov tlače pre každý typ dokladu
 • pridanie fakturačnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH obchodného partnera do exportu zoznamu dokladov
 • tlač obálok (DL, C4, C5, C6) s adresami obchodných partnerov
 • konverzia údajov z programu Faktúry Plus (mestá s rovnakým názvom ale rôznymi PSČ)
 • úprava automatickej tvorby kódu položky z názvu (bez diakritiky, z názvu použité iba písmená)
 • úprava zoznamu neuhradených dokladov v okne “Platby”
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.15  (12. február 2013)

 • výpočet celkovej sumy v rekapitulácii textových dokladov
 • jednotková cena bez DPH v doklade s prirážkou

Verzia 1.14  (11. február 2013)

 • zobrazenie užívateľských tlačových zostáv v zozname

Verzia 1.13  (8. február 2013)

 • tlačová zostava “Obálka C6″ 
 • logo a pečiatka vo formáte PNG
 • vylepšené automatické číslovanie dokladov
 • voliteľná tlač por. čísla, kódu, cien, zliav a rekapitulácie na dokladoch
 • voliteľná tlač dokladu bez DPH
 • voliteľná tlač jednotkových cien s DPH v doklade
 • možnosť výberu popisu položky dokladu z užívateľských textov
 • skin “AlterMetro”
 • tlač zadaného názvu položky v doklade
 • zákaz vymazania účtu, ak bol použitý v predpise platby
 • prechod do novej databázy
 • filtrovanie dokladov podľa stavu úhrady
 • kontrola nových verzií už nezdržuje štart programu
 • možnosť dodatočne editovať aj názov typu dokladu
 • text “Cena” v názve dátumu dodacích listov
 • správne zaokrúhľovanie jednotkových cien položiek dokladu
 • ostatné drobné úpravy a opravy

Verzia 1.12  (16. január 2013)

 • text “Neplatca DPH” miesto IČ DPH na doklade neplatcu DPH
 • voliteľná tlač pečiatky na dokladoch
 • tlač prirážky v dokladoch
 • tlačová zostava “Obálka A4″ (aj pre dobierku)
 • tlačová zostava “Dodací list k faktúre” (aj bez cien)
 • tlačová zostava “Pokladničný doklad” k platbe
 • možnosť zadať k platbe celkovú sumu DPH (pre potreby tlače pokladničného dokladu)
 • informatívne zobrazenie súm v EUR pri zadávaní platby v cudzej mene
 • možnosť vymazať databázu
 • zobrazenie tabuliek pri nastavenom vyššom rozlíšení DPI (veľkosti písma vo Windows)
 • nahradenie fontu Arial Narrow v tlačových zostavách štandardným fontom Arial
 • zostávajúci rám okna pri minimalizovaní programu
 • ceny sortimentu s DPH aj bez DPH uvedené s rovnakým počtom desatinných miest
 • možnosť zmeniť mernú jednotku voľným položkám dokladu
 • duplicitne pridávané texty do slovníka

Verzia 1.11  (4. január 2013)

 • tlačová zostava “Faktúra s príjmovým pokladničným dokladom”
 • tlačová zostava “Obálka DL” a “Obálka DL – Dobierka”
 • tlačová zostava “Upomienka k faktúre”
 • pridanie znaku “x” do mernej jednotky, ak sa táto začína číslicou
 • predajné ceny sortimentu zobrazené s potrebným počtom desatinných miest
 • tlač dokladu – ostatné údaje dodávateľa v hlavičke dokladu
 • tlač dokladu – kontaktné údaje pod pečiatkou
 • tlač dokladu – príliš dlhý text rozdelený na viac strán

Verzia 1.10  (29. december 2012)

 • Prvá finálna verzia 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) rksoft.sk
www.rksoft.sk

Predajcovia SR

AVIR, s.r.o., Pezinok, www.avir.sk
CAD systémy , Zvolen, www.cadsystemy.sk
wixy, s.r.o., Bratislava

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o., Olomouc
www.fakturatik.com