Vývoj programu

Verzia 2.11  (31. január 2024)

 • Rýchle presúvanie položiek medzi kategóriami dokladu
 • Tlačová zostava Kompletná inventúra (aj nulové zásoby)
 • Rozšírenie cenníka (individuálne zľavy pre sady)
 • Možnosť viacnásobných zliav (pre sadu aj jej položky)
 • Cenníkové ceny v sklade (podľa vybraného cenníka aj meny)
 • Konverzia údajov z programu Fakturatik 1.36
 • Skrytie zisku a skladových cien pre používateľov, ktorí nemajú takéto povolenie
 • Prepočet cien sád v doklade podľa vybraného cenníka
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.10  (4. júl 2023)

 • Prepočet cien položiek dokladu po zmene Cenníka
 • Zobrazenie predajných cien v Sklade podľa vybraného Cenníka
 • Chýbajúci základ dane v rekapitulácii textových dokladov po ich editácii
 • Prepočet skladovej položky po vymazaní jej zásoby
 • Upravené tlačové zostavy v Sklade (v prípade potreby si prosím upravte aj vlastné tlačové zostavy)
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.09  (24. apríl 2023)

 • Vyhľadávanie v dokladoch aj podľa názvu a popisu jeho položiek
 • Možnosť zadať záporné prijaté množstvo a evidovať tak aj "prijaté dobropisy"
 • Možnosť preddefinovania individuálnej tlačovej zostavy pre každý typ dokladu
 • Hromadná zmena skladovej ceny služieb a položiek bez zásob
 • Prehľad položiek - pridaný údaj "Celkom s DPH"
 • Prehľad položiek - filtrovanie aj podľa kódu, názvu a popisu
 • Duplikovanie (klonovanie) zásoby skladovej položky
 • Možnosť zadať názov aj adresu obchodného partnera do dvoch riadkov
 • Možnosť exportovať identifikačné čísla (IČO/DIČ/IČ DPH) s označením aj bez neho (iba samotné číslo)
 • Automatické vygenerovanie zoznamu obcí SR pri vytváraní novej databázy
 • Automatické otvorenie e-mailového klienta dvojklikom na e-mailovú adresu v okne Obchodní partneri
 • Automatické otvorenie internetového prehliadača dvojklikom na adresu stránky v okne Obchodní partneri
 • Tlačová zostava "Dodací list k faktúre" - voliteľná tlač kódu a poradového čísla
 • Tlačová zostava "Doklad s pokladničným dokladom" pri tlači bez pečiatky
 • Tlač súm väčších ako milión
 • Neúplný záverečný text na niektorých vytlačených dokladoch
 • Kopírovanie dokladu - záporné množstvá pre vrátenie do skladu (dobropis)
 • Dátum výdaju/príjmu položiek pri kopírovaní do existujúceho dokladu
 • Prepočet skladovej ceny v prípade záporných príjmov a výdajov
 • Prepočet cien sád pri hromadnej zmene cien v sklade
 • Import/export obchodných partnerov (duplicitné označenie IČO/DIČ/IČ DPH, doklady bez DPH, individuálna sadzba DPH)
 • Prechod do novej databázy (stav príjmov a výdavkov, bankový účet v predpisoch platieb)
 • Duplikovanie (klonovanie) údajov obchodného partnera
 • Editácia meny (tvar zápornej sumy)

Verzia 2.08  (5. január 2023)

UPOZORNENIE : od tejto verzie je pre tlač zoznamu dokladov k dispozícii samostatné tlačidlo. Ak ste si pre tieto účely vytvárali vlastné tlačové zostavy, premenujte si ich. Nájdete ich v inštalačnej zložke programu (štandardne je to C:\RK Software\Fakturatik 2) a podzložke PrintSets. Jedná sa o súbory s názvom "Doc-[Váš názov].fr3". Premenujte ich na "DoZ-[Váš názov].fr3". 

 • Hromadná tlač dokladov (verzia Gold)
 • Tlačová zostava "Doklad s pokladničným dokladom"
 • Tlačová zostava "Položky dokladu a ich hodnota"
 • Doplnenie zisku do Prehľadu položiek
 • Filtrovanie Prehľadu položiek podľa špecifikácie a stavu dokladu
 • Prenos neuhradených dokladov a predpisov platieb do novej databázy
 • Import viacerých dokladov s položkami z jedného súboru
 • Kopírovanie dokladu bez kategórií
 • Vyhľadávanie v okne Obchodní partneri
 • Vymazanie používateľa
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.07  (26. august 2022)

 • Tlačové zostavy "Cenník" a "Etikety" v sklade
 • Rýchle vyhľadanie dokladu z okna Platby
 • Rýchle vyhľadanie platby z tabuľky "Úhrady dokladu" v hlavnom okne
 • Tlačová zostava "Pokladničný doklad" v okne Platby
 • Export tlačovej zostavy do textového súboru *.CSV
 • Voliteľné kopírovanie ostatných položiek pri kopírovaní dokladu
 • Voliteľné kopírovanie položiek z vybraných kategórií pri kopírovaní dokladu
 • Import skladových položiek
 • Vymazanie predpisu platby
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.06  (21. júl 2022)

 • Prepočet zásoby skladovej položky po jej príjme, výdaji alebo rezervácii

Verzia 2.05  (19. júl 2022)

 • Ročný, mesačný, týždenný a denný graf príjmov a výdajov skladových položiek
 • Farebné odlíšenie neuhradených dokladov (po dátume splatnosti a pred ním)
 • Filtrovanie platieb podľa bankového účtu
 • Voliteľná tlač všetkých textov čiernym písmom
 • Prepočet platieb po vytvorení/editácii/vymazaní úhrady v hlavnom okne
 • Nastavenie dátumu splatnosti a ďalších preddefinovaných údajov pri importe a kopírovaní dokladu
 • Kontrola možnej duplicity čísla dokladu pri jeho kopírovaní
 • Kontrola záporných zostatkov zásoby
 • Zapamätanie skrytých stĺpcov v tabuľke Skladové položky
 • Graf príjmov a výdavkov v okne Platby
 • Zoraďovanie položiek dokladu
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.04  (30. jún 2022)

 • Voliteľné zaokrúhľovanie celkovej sumy v doklade na 5-centy
 • Tlač jednotkových cien s 3 a 4 desatinnými miestami v doklade
 • Export Prehľadu položiek
 • Import textových súborov s údajmi oddelenými tabulátorom
 • Preddefinovanie názvu exportného súboru v šablóne
 • Prepočet dokladu pri nastavenom väčšom oneskorení načítavania tabuliek
 • Filter v Prehľade položiek
 • Preddefinovaný spôsob zaokrúhlenia celkovej sumy v novom doklade
 • Zapamätanie nastavenia tabuliek pre aktuálny typ dokladu pri ukončovaní programu
 • Upravené okno pre editáciu šablóny pre import/export
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.03  (27. apríl 2022)

 • Suma pre úhradu dokladov vrátane zaokrúhlenia
 • Prepočet dokladu po vymazaní položky
 • Preskok na zadanie množstva po výbere skladovej položky do dokladu

Verzia 2.02  (26. apríl 2022)

 • Individuálne nastavenie tabuliek pre každý typ dokladu a prihláseného používateľa
 • Konverzia údajov z verzie 1.36
 • Tlač filtrovaných dokladov
 • Zadávanie súm pre textové doklady
 • Upgrade databázy na verziu 14

Verzia 2.01  (5. apríl 2022)

 • Tlačové zostavy Obálka C6, Obálka DL, Obálka DL (dobierka)
 • Automatické zálohovanie pri ukončovaní programu
 • Editácia skladovej položky (licenčné obmedzenie)
 • Import dokladu (ostatné údaje podľa typu dokladu, generovanie čísla dokladu)
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 2.00  (1. apríl 2022)

 • Kompletne prepracovaný program
 • Voliteľné stavy dokladu (individuálne pre každý typ)
 • Individuálne cenníky (pre obchodných partnerov, skladové položky, obdobie ...)
 • Kategórie položiek v doklade
 • Podpoložky v doklade
 • Rozšírené množstvo informácií evidovaných pre každú skladovú položku
 • Individuálne zásoby pre jednu skladovú položku (s odlišnou cenou, exspiráciou, umiestnením v sklade ...)
 • Skladová položka typu „sada“ (v doklade bude uvedená vrátane jej podpoložiek)
 • Uloženie filtrov pre možnosť ich rýchleho opätovného použitia
 • Rozšírené vyhľadávanie
 • Konfigurovateľné importy a exporty
 • Evidencia aktuálnych aj starších kontaktných údajov obchodných partnerov
 • Tlač QR kódov typu PayBySquare pre platbu (verzia Gold)
 • Neobmedzené množstvo príloh a poznámok ku každému záznamu (verzia Gold)
 • Konfigurovateľné tabuľky
 • Prehľadnejšie používateľské rozhranie so širšími možnosťami prispôsobenia
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) rksoft.sk
www.rksoft.sk

Predajcovia

AVIR, s.r.o., Pezinok, www.avir.sk
CAD systémy, Zvolen, www.cadsystemy.sk